سهامدار شدن در پروژه فاضلاب
عدم استقبال مردم نجف آباد از فاضلاب ۱۰ تیر ۱۳۹۷

عدم استقبال مردم نجف آباد از فاضلاب

باید برای کسانی که با پرداخت دو میلنون تومان سرمایه گذاری کرده اند دفع فاضل آب رایگان باشد و کسانی که مبلغ دو میلیون تومان را پرداخت نکنند هزینه دفع فاضل آب دریافت شود تا مردم سریع استقبال کنند .