سهام عدالت
خرید ۵فلافل با سود سهام عدالت ۲۱ دی ۱۳۹۶

خرید ۵فلافل با سود سهام عدالت

«احسان» یکی از مخاطبان با ارسال این تصویر نوشته: با این پولی که بعد از ۱۰سال به عنوان سود سهام عدالت نصیبم شد، ۵تا فلافل خریدم. یکی دیگر از مخاطبان نیز اعلام کرده که قصد دارد خود را بازنشسته کند زیرا با سودی که از سهام عدالت گرفته، از لحاظ اقتصادی بی نیاز شده است.