شهید بهشتی
محمد منتظری؛ شهید مظلوم ۷تیر+تصاویر ۰۷ تیر ۱۳۹۷

محمد منتظری؛ شهید مظلوم ۷تیر+تصاویر

معتقد بود اگر در مرزهای فلسطین اشغالی در جنگ با اسرائیل پیشدستی نکنیم، آن ها در مرزهای ما وارد جنگ خواهند شد. یقیناً برخورد منفی و تند شیخ محمد در یک مقطع با شهید بهشتی از اشتباهات او بود.