شوتوکان IKD
مسابقات کشوری شوتوکان IKD در نجف آباد+ فیلم ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

مسابقات کشوری شوتوکان IKD در نجف آباد+ فیلم

علیرضا حیدری رئیس سبک شوتوکان IKD کشور گفت:در این دوره از مسابقات هفتصد کاراته کا از 23 استان کشور در دو بخش کاتا و کمیته باهم رقابت می کنند