شورای حل اختلاف
آزادی زندانی با وساطت شورای حل اختلاف نجف آباد ۰۴ دی ۱۳۹۹

آزادی زندانی با وساطت شورای حل اختلاف نجف آباد

میزان: ریس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان  از آزادی زندانی با وساطت شعبه ۳ شورای حل اختلاف نجف آباد در استان اصفهان خبر داد.