فروشگاه های بزرگ
بیمار که نمیشوید هیچ بلکه شفا هم میگیرید ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

بیمار که نمیشوید هیچ بلکه شفا هم میگیرید

«ریحانه»: از قدیم گفتند :از نخورده بگیر بده به خورده،که چشم و دلش بیشتر میدوه. نقل این روزای شهر ماست.