فریدون ابراهیمی
اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای کمک به مددجویان نجف آبادی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای کمک به مددجویان نجف آبادی

امسال 20 میلیارد ریال اعتبار برای کمک به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد نجف آباد اختصاص یافت.