مجید پزشگی
قوانین شهرسازی نیازمند بومی‌سازی است ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

قوانین شهرسازی نیازمند بومی‌سازی است

رییس شورای شهر نجف آباد گفت: ضروری است که قوانین شهرداری‌ها بومی‌سازی شود چرا که قوانین موجود به گونه‌ای کلی نگری است و با وضع برخی مناطق هم‌خوانی ندارد.