مردم نجف آباد
مردان نجف آبادی امیدوارترین مردان استان هستند ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

مردان نجف آبادی امیدوارترین مردان استان هستند

بررسی شاخص امید به زندگی در شهرستان‌های استان اصفهان نشان می‌دهد که مردان نجف‌آباد و زنان فریدون‌شهر نسبت به سایر هم‌استانی‌های خود عمر بیشتری دارند و در مجموع، زنان ۲ سال بیشتر از مردان زندگی می‌کنند.