مرکز رشد علوم پزشکی دانشگاه آزاد
مرکز رشد علوم پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

مرکز رشد علوم پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد

مدیرکل دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از موافقت اصولی با تأسیس مرکز رشد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد خبر داد.