مرگ مغزی
اهدای اعضای زن جوان در نجف آباد ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

اهدای اعضای زن جوان در نجف آباد

اعضای بدن مژگان عابدی بیست و شش ساله که بر اثر حادثه رانندگی در نجف آباد دچار مرگ مغزی شده بود، در بیمارستان الزهرای اصفهان به بیماران نیازمند اهدا شد.