مصوبات شورای شهر
تخفیف ۵میلیونی شورای نجف آباد برای بی بضاعت ها ۲۰ آذر ۱۳۹۷

تخفیف ۵میلیونی شورای نجف آباد برای بی بضاعت ها

شورای اسلامی شهر نجف آباد در جریان هشتاد و نهمین جلسه خود مصوب کرده با تشکیل کمیسیونی پنج نفره، درخواست تخفیف اشخاص بی بضاعت در موضوع تعرفه های عوارض ساختمانی بررسی شده و در صورت تصویب شورا، تا سقف پنج میلیون تومان تخفیف داده شود.