معلول آزاری در نجف آباد
معلول آزاری در نجف آباد ۱۰ تیر ۱۳۹۷

معلول آزاری در نجف آباد

آزار اين نوجوان معلول و مادرش حدود دو سال پيش اتفاق افتاده بود اما موضوع صدور وثيقه بهانه اي شد تا اين ماجرا براي بار دوم در طول نزديک به دو سال رسانه اي شود.