مفسدان اقتصادی
مشکل داخلی است ۰۶ مرداد ۱۳۹۷

مشکل داخلی است

مشکل ما، سخنان و توطئه‌های دشمنان و رئیس‌جمهور آمریکا نیست، مشکل داخلی است و نیازمند همت و جدیت بیشتر مسؤولان در کنار وحدت ملت و دولت است.