نماز صبح در مساجد نجف آباد
اقامه نماز صبح در ۶۰درصد مساجد نجف آباد+فیلم ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

اقامه نماز صبح در ۶۰درصد مساجد نجف آباد+فیلم

از ۱۷۵ مسجد فعال بخش مرکزی شهرستان نجف آباد، در ۱۱۰ مسجد هر سه وعده نماز جماعت برگزار می شود. این شهرستان رتبه اول استان اصفهان در زمینه برگزاری نماز جماعت صبح را به خود اختصاص داده است.