پرداخت رشوه
پرداخت علنی رشوه در یکی از ادارات نجف آباد ۲۹ دی ۱۳۹۸

پرداخت علنی رشوه در یکی از ادارات نجف آباد

آدم ارزشی و حلال خوری است ولی در یکی از ادارات شهر طوری تحت فشارش گذاشتند که مجبور شده برای انجام درخواستش، تا این لحظه بیش از یک میلیون تومان به یک کار چاق کن رشوه بدهد. البته رییس اداره قول داده که موضوع را پیگیری و با این شبکه فساد برخورد کند.