پرسمان فکری
برگزاری نشست های معرفتی پرسمان در نجف آباد ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری نشست های معرفتی پرسمان در نجف آباد

در این نشست‌ها، چالش‌های فکری و اجتماعی زندگی در عصر جدید با حضور کارشناسان و اساتید حوزه و دانشگاه به صورت پرسش و پاسخ بررسی می شود.