پیاده روسازی در نجف آباد
احیاء همزمان شیربچه و پیاده رو در نجف آباد ۰۳ شهریور ۱۳۹۷

احیاء همزمان شیربچه و پیاده رو در نجف آباد

در حال ساماندهی قنات شیربچه در خیابان شریعتی حدفاصل تقاطع فارابی تا میدان بسیج به طول نزدیک به هشتصد متر هستیم.