چاه های آب نجف آباد
برداشت ۴میلیون لیتری از سفره های زیر زمینی نجف آباد ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

برداشت ۴میلیون لیتری از سفره های زیر زمینی نجف آباد

روزانه به طور متوسط از سه حلقه چاه آبی که تا پیش از این به شبکه آب شرب شهری متصل بودند، بیش از چهار میلیون و سیصد هزار لیتر آب برای مصارف کشاورزی برداشت می شود.