چشم چرانی
تقصیر ما مردهاست ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

تقصیر ما مردهاست

واقعا تقصیر ما مردهاست.توی قرآن هم اول به مرد گفته چشمتو ببند و بعد به زن گفته خودتو بپوشون.