کاشت برنج در نجف آباد
کاشت برنج در نجف آباد در اوج خشکسالی ۱۰ تیر ۱۳۹۷

کاشت برنج در نجف آباد در اوج خشکسالی

مسئولان اعلام کرده بودند که با کسانی که امسال برنج بکارند، به شدت برخورد خواهند کرد ولی انگار کسی به کسی نیست و در اوج خشکسالی برخی همچنان برنج می کارند.