کسبه نجف آباد
کفش مهربانی؛ ابتکاری از کاسب نجف آ‌بادی ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

کفش مهربانی؛ ابتکاری از کاسب نجف آ‌بادی

کاسب نجف آبادی در خیابان فردوسی شمالی این شهر، طی ابتکاری کفش های دست دوم اهدایی شهروندان را تعمیر کرده و به عنوان «کفش مهربانی» به نیازمندان اهدا می کند.