کلیپ تصویری
دو نیمه از یک زندگی ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

دو نیمه از یک زندگی

تمام کودکان را فرزندان خود بدانیم. کلیپی متفاوت از کمیته امداد حضرت امام خمینی