کمبود آب
دو برابر شدن مصرف آب و برق در نجف آباد ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

دو برابر شدن مصرف آب و برق در نجف آباد

گسترش استفاده از مخزن و پمپ، نتیجه ای عکس داده و مصرف آب و برق را به حدود دو برابر قبل از این افزایش داده است.