توزیع جمعیت شهرستان نجف آباد

آمار ۱۳۹۵ نشان میدهد جمعیت نجف آباد ۳۱۹۲۰۵ نفر است از این تعداد ۱۵۷۴۱۴ زن و ۱۶۱۷۹۱ مرد هستند که ۹۸۵۱۳ خانوار را تشکیل میدهند

شهر نجف آباد ۲۹۳۲۷۵  نفر است از این تعداد ۱۴۴۸۳۴ زن و ۱۴۸۴۴۱ مرد هستند که ۹۰۱۵۸ خانوار را تشکیل میدهند

نجف آباد

نجف آباد


بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ جمعیت شهرستان بالغ بر ۲۸۲۴۳۰ نفر بوده که از این تعداد ۲۵۴۹۵۵ نفر در شهرها و ۲۷۴۷۵ نفر در روستاهای شهرستان  می باشند.

با توجه به اطلاعات جدول زیرمشاهده شده که متوسط رشد جمعیت سالانه شهرستان نجف آباد (۳۹/۱ درصد) است کمترین رشد در این شهرستان مربوط به دهستان اشن (۱۲/۱  درصد) و بیشترین رشد مربوط به شهر کهریزسنگ با (۸۱/۱ درصد) می باشد.

 

جدول جمعیت سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ و متوسط رشد سالانه جمعیت شهرستان نجف آباد

نام شهر / دهستان

جمعیت در سال

متوسط رشد سالانه جمعیت

۱۳۷۵

۱۳۸۵

کل شهرستان

۲۴۶۰۷۰

۲۸۲۴۳۰

۱.۳۹

شهر نجف آباد(شامل ۵ منطقه- مناطق یک و دو در بخش مرکزی شهر و مناطق یزدانشهر، ویلاشهر و امیر آباد)

۱۷۸۸۱۰

۲۰۸۶۴۷

۱.۵۶

شهر گلدشت

۱۹۲۸۷

۲۳۰۵۶

۱.۸۰

شهر کهریزسنگ

۶۹۰۹

۸۲۶۷

۱.۸۱

شهر جوزدان

۵۲۲۰

۶۱۰۰

۱.۱۰

شهر علویجه

۵۲۷۲

۵۹۴۰

۱.۲۰

شهر دهق

۸۰۶۶

۷۸۴۵

۰.۲۸ –

دهستان اشن

۶۰۲۶

۵۳۸۲

۱.۱۲ –

دهستان حسین آباد

۵۳۹۶

۵۴۴۵

۰.۰۹

دهستان صادقیه

۷۱۷۹

۷۶۳۴

۰.۶۲

دهستان جوزدان

۸۴۵۶

۹۲۹۳

۰.۹۵


جمعیت شهرستان به تفکیک بخشداری مرکزی و مهردشت  

بر اساس آخرین آمار سرشماری رسمی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵

شهرستان

خانوار

جنس

جمعیت

باسواد

بی سواد

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

نجف آباد

۶۶۷۶۱

۷۰۳۰

مرد

۱۲۹۸۵۰

۱۴۱۱۶۱

۱۰۸۹۰۷

۱۰۹۹۳

۹۴۰۱

۱۷۲۸

جمع کل

۷۳۷۹۱

زن

۱۲۵۱۰۵

۱۳۳۱۴

۹۹۴۶۵

۹۷۶۸

۱۴۵۳۱

۲۴۲۹

جمع

۲۵۴۹۵۵

۲۷۴۷۵

۲۰۸۳۷۲

۲۰۷۶۱

۲۳۹۳۲

۴۱۵۶

جمع کل شهرستان

۷۳۷۹۱

۲۸۲۴۳۰

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ بخش مرکزی

ردیف

شهرستان

خانوار

جنس

جمعیت

باسواد

بی سواد

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

۱

مرکزی

۶۲۸۷۳

۴۳۰۴

مرد

۱۲۲۸۰۲

۸۵۱۴

۱۰۳۱۶۶

۶۷۵۷

۸۷۲۶

۹۰۸

جمع کل

زن

جمع

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ بخش مهردشت

ردیف

شهرستان

خانوار

جنس

جمعیت

باسواد

بی سواد

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

۱

مهردشت

۳۸۸۸

۲۷۲۶

مرد

۷۰۴۸

۵۶۴۷

۵۷۴۱

۴۲۳۶

۶۷۵

۸۱۹

جمع کل

۶۶۱۴

زن

۶۷۶۹

۵۱۴۸

۴۸۹۵

۳۴۸۱

۱۳۲۶

۱۲۵۵

جمع

۱۳۸۱۷

۲۴۶۱۲

جدول توزیع جمعیت در روستاهای شهرستان نجف آباد در سال ۱۳۸۵

دهستان

روستا

جمعیت سال ۱۳۷۵

جمعیت سال ۱۳۸۵

بخش مرکزی

دهستان صادقیه

نهضت آباد

۲۶۰۰

۳۰۱۶

حاجی آباد

۱۶۲۸

۲۴۴۹

جلال آباد

۱۲۶۶

۱۹۷۳

همت آباد

۱۲۳

۱۴۱

دهستان جوزدان

روستای رحمت آباد

۱۰۷۴

۱۷۰۱

روستای فیلور

۷۸۶

۹۳۹

بخش مهردشت

دهستان اشن

اشن

۲۹۳۹

۲۷۳۵

گلدره

۶۷۷

۱۰۹۳

دماب

۱۱۳۰

۷۷۳

خیرآباد

۱۱۴۸

۷۵۰

مزرعه جنت آباد

۲۰

۱۷

مزرعه کوه لطف

۵۱

۱۴

دهستان حسین آباد

حسین آباد

۲۳۴۵

۲۹۶۵

خونداب

۱۸۹۶

۱۶۵۲

هسنیجه

۴۷۹

۴۳۳

علی اباد

۵۵۰

۳۶۳

جمع

۱۶

۱۸۷۱۲

۲۷۴۷۵

میزان ازدواج و طلاق در شهرستان نجف آباد

سال

تعداد ازدواج

تعداد طلاق

درصد رشد ازدواج

درصد رشد طلاق

۱۳۸۴

۳۷۴۷

۳۶۰

۱۳۸۵

۳۶۶۹

۴۱۱

۷۸/۰ ٪

۵۱/۰٪

۱۳۸۶

۳۹۶۸

۴۲۳

۹۹/۱٪

۱۲/۰٪

۱۳۸۷

۳۸۲۳

۵۰۸

۴۵/۱٪

۸۵/۰٪

۱۳۸۸

۳۵۸۷

۵۹۵

۳۶/۲ -٪

۸۷/۰ ٪

میزان درصد وفات در شهرستان نجف آباد

سال

میانگین درصد وفات

میانگین درصد ولادت

۱۳۸۴

۴۶/۰٪

۵۴/۱٪

۱۳۸۵

۵۴/۰٪

۵۹/۱٪

۱۳۸۶

۵۵/۰٪

۷۱/۱٪

۱۳۸۷

۶۱/۰٪

۷۰/۱٪

۱۳۸۸

۵۶/۰٪

۷۷/۱٪

متوسط درصد رشد

۵۴/۰٪

۶۶/۱٪

نجف آباد نیوز