توزیع جمعیت شهرستان نجف آباد

توزیع جمعیت شهرستان نجف آباد آمار ۱۳۹۵ نشان میدهد جمعیت نجف آباد ۳۱۹۲۰۵ نفر است از این تعداد ۱۵۷۴۱۴ زن و ۱۶۱۷۹۱ مرد هستند که ۹۸۵۱۳ خانوار را تشکیل میدهند شهر نجف آباد ۲۹۳۲۷۵  نفر است از این تعداد ۱۴۴۸۳۴ زن و ۱۴۸۴۴۱ مرد هستند که ۹۰۱۵۸ خانوار را تشکیل میدهند بر اساس آخرین سرشماری … ادامه خواندن توزیع جمعیت شهرستان نجف آباد