اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای علویجه
اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای علویجه

۱- آقای حسین ابراهیمی علویجه فرزند رضا کد نامزد ۶۸۵۱ ۲- آقای محمد ابراهیمی علویجه فرزند حسین کد نامزد ۶۸۵۷ ۳- آقای محمود اسداللهی علویجه فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۸۲۶ ۴-آقای مجید اسلامی فرزند حسین کد نامزد ۶۸۲۱ ۵- آقای سیدرسول امامی فرزند سیدجلال کد نامزد ۶۸۱۵ ۶- آقای حسین زمانی علویجه فرزند قدمعلی کد […]

۱- آقای حسین ابراهیمی علویجه فرزند رضا کد نامزد ۶۸۵۱

۲- آقای محمد ابراهیمی علویجه فرزند حسین کد نامزد ۶۸۵۷

۳- آقای محمود اسداللهی علویجه فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۸۲۶

۴-آقای مجید اسلامی فرزند حسین کد نامزد ۶۸۲۱

۵- آقای سیدرسول امامی فرزند سیدجلال کد نامزد ۶۸۱۵

۶- آقای حسین زمانی علویجه فرزند قدمعلی کد نامزد ۶۲۸۳

۷- آقای حسین شفیعی علویجه فرزند رضا کد نامزد ۶۲۱۳

۸- آقای علی اصغر شفیعی علویجه فرزند حسین کد نامزد ۶۲۷۶

۹- آقای قدرت اله شفیعی علویجه فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۲۷۸

۱۰- آقای مهدی شفیعی علویجه فرزند علی کد نامزد ۶۲۷۱

۱۱- خانم مرضیه شهسواری فرزند صادق کد نامزد ۶۲۲۵

۱۲- آقای مهران صادقی فرزند محمد کد نامزد ۶۲۳۶

۱۳-آقای حسین صادقی علویجه فرزند میرزا بابا کد نامزد ۶۲۳۸

۱۴-خانم سحر صادقی علویجه فرزند محمود کد نامزد ۶۲۳۵

۱۵- خانم معصومه صادقی علویجه فرزند عباسعلی کد نامزد ۶۲۳۲

۱۶-آقای محمدباقر علیرضائی علویجه فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۱۷۱

۱۷-آقای خسرو قنبریان علویجه فرزند علی کد نامزد ۶۷۸۶

۱۸- خانم فرزانه قنبریان علویجه فرزند قنبرعلی کد نامزد ۶۷۸۵

۱۹- آقای حمیدرضا قندهاری علویجه فرزند احمد کد نامزد ۶۷۸۲

۲۰-آقای حسن کاظمی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۶۷۸۱

۲۱- آقای عباس کریمی علویجه فرزند محمد کد نامزد ۶۷۲۶

۲۲-آقای غفار کریمی علویجه فرزند محمد کد نامزد ۶۷۲۸

۲۳-خانم آمنه ملکی علویجه فرزند علی کد نامزد ۶۲۸۵

۲۴-آقای محمد میرزائی فرزند حسین کد نامزد ۶۲۲۵

۲۵- آقای عباس میرزائی علویجه فرزند محمد اسماعیل کد نامزد ۶۲۲۱

۲۶- آقای علی نیک فرد فرزند اکبر کد نامزد ۶۲۱۲