برگزاری مسابقات ورزشی مراکز توانبخشی در گلدشت
برگزاری مسابقات ورزشی مراکز توانبخشی در گلدشت

ایمنا:هفتمین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن در استان اصفهان، با حضور ۲۸۰ نفر از ۱۳ مرکز تحت نظارت بهزیستی در سراسر استان اصفهان، در دو گروه زنان و مردان در مجموعه ورزشی شیخ بهایی گلدشت برگزار شد. در این مسابقات که تعداد ۱۷ مرکز از ۱۳ شهرستان اصفهان حضور داشتند، […]

ایمنا:هفتمین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن در استان اصفهان، با حضور ۲۸۰ نفر از ۱۳ مرکز تحت نظارت بهزیستی در سراسر استان اصفهان، در دو گروه زنان و مردان در مجموعه ورزشی شیخ بهایی گلدشت برگزار شد.

در این مسابقات که تعداد ۱۷ مرکز از ۱۳ شهرستان اصفهان حضور داشتند، در گروه زنان ۱۰۰نفر از ۷ مرکز و در گروه مردان ۱۸۰نفر از ۱۳ مرکز در رشته‌های ورزشی فوتسال، دارت، پرتاب توپ و طناب‌کشی شرکت نمودند.

در پایان این مسابقات در گروه آقایان در رشته گروهی شامل فوتسال مراکز رها، ایمان و پارسا و نیز در رشته طناب‌کشی مراکز پرورش، نورالمهدی و نور توانستند در یک رقابت دوستانه به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را بخود اختصاص دهند .
همچنین گروه آقایان در رشته‌های انفرادی در رشته پرتاب توپ مرکز امید مقام اول و پرهام مقام‌های دوم و سوم را کسب نمودند.
در گروه خانم‌ها نیز در رشته گروهی، طناب‌کشی مراکز پردیس، پراور و طنین و نیز در ورزش‌های انفرادی در رشته دارت مرکز پراور، قائم و نورالمهدی و در رشته پرتاب توپ مراکز نورالمهدی، قائم و پراوربه ترتیب مقامهای اول تا سوم را احراز کردند.
شایان ذکر است کاپ اخلاق این مسابقات در گروه آقایان به مرکز نورالمهدی اختصاص یافت.