بی تدبیری و اعتراض فعالین صنعت مرغ در نجف آباد
بی تدبیری و اعتراض فعالین صنعت مرغ در نجف آباد
در ادامه بی تدبیری ها و سوء مدیریت ها در سطح مدیریت ارشد دولت، این بار تعیین قیمت فروش مرغ، صدای اعتراض فعالین صنعت مرغ در نقاط مختلف کشور از جمله نجف آباد را بلند کرده است.

بی تدبیری و اعتراض فعالین صنعت مرغ در نجف آباد

در ادامه بی تدبیری ها و سوء مدیریت ها در سطح مدیریت ارشد دولت، این بار تعیین قیمت فروش مرغ، صدای اعتراض فعالین صنعت مرغ در نقاط مختلف کشور از جمله نجف آباد را بلند کرده است.

ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت عرضه مرغ گرم را کیلویی شانزده هزار و صد تومان تعیین کرده و اگر فروشندگان بالاتر از این قیمت بفروشند، بین دو تا پنج برابر سرجمع مبلغ گرانفروشی شده، جریمه خواهند شد.

منابع موثق گزارش داده اند برخی مرغ فروشی های نجف آباد، مرغ را تا کیلویی بیست و حتی بیست و پنج هزار تومان نیز فروخته اند و برخی از این واحد ها به همین دلیل، تا چهار میلیون تومان جریمه شده اند.

یکی از کارشناسان در این خصوص می گوید: اواخر زمستان سال گذشته، شیوع کرونا مصرف مرغ را بسیار پایین آورد و قیمت تا مرز ده هزار تومان نیز کاهش پیدا کرد ولی دولت کار خاصی برای خرید منصفانه مرغ تولید کنندگان انجام نداد و در نتیجه آن مرغداری ها در دوره بعد، حجم تولیدشان را کاهش دادند.

این فرد ادامه می دهد: الآن هم قیمت نهاده های تولید بسیار بالا رفته و در عمل مرغداران نمی توانند تولیدشان را با قیمت مورد نظر ستاد تنظیم بازار ارائه کنند و دود این بی تدبیری تنها به چشم مصرف کنندگان و تولید کنندگان می رود.

مرغداری

مرغداری

بی تدبیری و اعتراض فعالین صنعت مرغ در نجف آباد