تضعیف جایگاه بازاریان نجف آباد در مقابله با پدیده بد حجابی
تضعیف جایگاه بازاریان نجف آباد در مقابله با پدیده بد حجابی

بروز پدیده نامبارکی در کشور به نام بد حجابی در بین مردان و زنان موضوعی است که معمولا با گرم شدن هوا گرم و با تغییر هوا و یا دولتها ممکن است سرد شود ولی جدای از این بحث در شهر مذهبی ما نجف آباد این موضوع همیشه مورد توجه مردم و در مواردی هم […]

بروز پدیده نامبارکی در کشور به نام بد حجابی در بین مردان و زنان موضوعی است که معمولا با گرم شدن هوا گرم و با تغییر هوا و یا دولتها ممکن است سرد شود ولی جدای از این بحث در شهر مذهبی ما نجف آباد این موضوع همیشه مورد توجه مردم و در مواردی هم مسئولان بوده است.

در این میان و در سالهای نه چندان دور شاهد نقش پر رنگ بازار و بازاریان متعهد نجف آباد در مقابله موثر با چنین پدیده ای بودیم به طوریکه در کنار گروه های سازماندهی شده از بانوان ناهی از منکری که در سطح بازار مشغول فعالیت بودند در میان بازاریان نیز کم نبودند افرادی که با برخورد معنی دار خود با چنین افرادی که در مواردی به عدم فروش جنس نیز می رسید بهترین نقش را در این وظیفه دینی داشتند.

البته اگر نخواهیم سیاه نمایی کنیم باید اذعان کنیم در همین شرایط نیز که بسیاری از آن به عنوان فاجعه فرهنگی و دینی یاد می کنند هنوز هم تعداد چنین افرادی کم نیست ولی با توجه به گستردگی شدید هجمه فرهنگی بر علیه مردم و تاثیر گذاری غیر قابل چشم پوشی برنامه های ماهواره ای بر زندگی مردمان این روزگار، چنین افرادی به نوعی در میدان مقابله با این پدیده تنها رها شده اند.

به نظر می رسد تقویت هر چه بیشتر گروه های تذکر لسانی متشکل از خانم های آموزش دیده و آشنا به امور روانشناسی و دارای بیان مناسب در این راستا بتواند بهترین تاثیر را داشته باشد و در نقطه مقابل آن برخوردهای قهر آمیز ، دولتی و یا از جانب افراد نا آشنا به اصول حاکم بر چنین رفتارهایی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به تشدید این پدیده زشت در سطح شهر نیز کمک می کند.


 

در این جا بد نیست تلنگری هم به خودمان بزنیم که روزی همه مدعی بودیم چنین پدیده هایی تنها از جانب دانشجویان مقیم نجف آباد و یا مهاجرین ساکن در اطراف این شهر بروز پیدا کرده ولی امروز شاهد گسترش آن در بین خانواده های مذهبی و به اصطلاح بومی خالص شهر نیز هستیم که این امر اهمیت مقابله قوی آحاد مختلف مردم و مسئولان با چنین پدیده ای را دو چندان کرده است.