تکمیل خبر:تودیع ومعارفه مدیرآموزش وپرورش نجف آباد
تکمیل خبر:تودیع ومعارفه مدیرآموزش وپرورش نجف آباد

این مراسم درتاریخ ۸/۳/۹۳ساعت ۱۱صبح درسالن شهیدنادعلی هنرستان دکترشریعتی باحضورجمع کثیری ازفرهنگیان نجف آباد برگزارشد. درتاریخ ۷/۳/۹۳باارسال پیامک روابط عمومی آموزش وپرورش نجف آبادونامه ی اداری ساعت ۱۱صبح اطلاع رسانی شد که فردایعنی ۸/۳/۹۳ مراسم راس ساعت ۱۰صبح درمحل سازمان شهیدنادعلی هنرستان فنی دکترعلی شرعتی مراسم انجام خواهدشد. درموعدمقرر باتوجه به حضورفرهنگیان مراسم بایک ساعت […]

این مراسم درتاریخ ۸/۳/۹۳ساعت ۱۱صبح درسالن شهیدنادعلی هنرستان دکترشریعتی باحضورجمع کثیری ازفرهنگیان نجف آباد برگزارشد.
درتاریخ ۷/۳/۹۳باارسال پیامک روابط عمومی آموزش وپرورش نجف آبادونامه ی اداری ساعت ۱۱صبح اطلاع رسانی شد که فردایعنی ۸/۳/۹۳ مراسم راس ساعت ۱۰صبح درمحل سازمان شهیدنادعلی هنرستان فنی دکترعلی شرعتی مراسم انجام خواهدشد.8.3.93-150-2
درموعدمقرر باتوجه به حضورفرهنگیان مراسم بایک ساعت تاخیرشروع شد فرمانداربه همراه معاون پژوهشی اداره کل اصفهان( پناهی)ومدیرجدید ابراهیم آمدندکه این موقع نجفیان مدیرسابق به استقبال فرماندار وهمراهان رفت وآنها باهم به محل مراسم رفتند.
لازم به ذکراست مراسم قراربود ساعت ۱۰ شروع شودکه نجفیان ازساعت ۹:۳۰درمحل درب ورودی به خوش آمدگویی فرهنگیان مشغول بودوایشان دقیقاتاساعت ۱۱که تاخیرفرماندار ومدیرجدید درب ورودی سالن بود وبه خوش آمدگویی مشغول بود.
جالب بودایشان دراین مراسم ازهرزمانی خوش لباس ترشده بود وباهمگان باگشاده رویی وصدایی بلند خوش وبش میکرد.
مراسم شروع شدوفرماندار ضمن تشکراززحمات صادقانه وخالصانه چندین ساله ی نجفیان وی رابسیجی وجانباز ی صادق وفعال وپرتلاش ومدیرجهادی معرفی کردواشاره کردندکه مسئولین اداره کل هیچگونه هماهنگی باایشان نکردندوتاخیربه جهت ناهماهنگی انان بوده است.لازم به ذکراست که بعضی ازاعضای صنف غیرقانونی فرهنگیان وانجمن اسلامی غیرفعال وفصلی فرهنگیان ازصبح زودباتوجه به حضورفرهنگیان جهت قدردانی ازنجفیان سعی نمودندباشایعه جلسه رامنحل کنندطوری که فرماندارهم تحت فشارقرارگرفت به نیروهای نظامی وانتظامی گفت جلسه برگزارنمیشود طوری که این عزیزان وخیلی ازمسئولان ادارات بعدازاینکه متوجه شدندجلسه برگزار شده است بسیارناراحت شدند.
بعدازآن نجفیان پشت تریبون قرارگرفت وباکسب اجازه ازفرماندارقبل شروع صحبت مطلبی رااینگونه اشاره کردکه بنده دیروزساعت ۹صبح فراخوان شدم ومدیرکل محترم اعلام کردندکه می خواهیم تغییر دهیم بنده گفتم آماده ام درست بعدازانتخابات آماده بوده ام ایشان گفتندهمین فردابنده کفتم دوروز فرصت دهیدایشان بااعتاب وادبیات مخصوص خودشان گفتند خیر!بنده هم سریعا آمدم وکاررادنبال کردم.
وی بعد ازآن طی مطلبی که قرائت نمودباادای احترام به شهداوامام ورهبر عزیزازهمه عزیزان خداحافظی نمودوطلب حلالیت بخاطرقصور درخدمت نمود واینکه اگرکاری نشده دیگرتوان من نبوده است ایشان موفقیت انجام شده رامدیون تلاش گروهی همه عزیزان فرهنگی خصوصا شورای معاونین جوان وباانگیزه وتلاش گردانستندوازهمه عزیزان سپاسگزاری نمودندایشان ازقشر خدوم خدمتگزاران مدارس ومعلمان خوب ابتدایی خصوصاتشکرکردند.ایشان ازافتخارات خودش اشاره به پوشیدن لباس خدمت دردولت عدالت داشتند وهمکاری باهمه ی گروه هاوافرادخصوصا همکاری باعزیزان هم شهری ،بختیاری ،ترک ،گرج ودیگرعزیزان که خالصانه کارکردند. ایشان ضمن ادای احترام به همه ی عزیزان آنان رانجف آبادی دانست وابلاغ سلام به قشر بازنشستگان نمود ودرپایان اعلام نمودند درهرکجا باشند فدایی مردم وراه امام وآماده خدمت به آموزش وپرورش می باشد.
شایان ذکراست ایشان ازافتخارات خودبالاترین شمارنمازگذاران دانش آموز وهمکاری بابسیج سازندگی ودانش آموزی وبرگزاری اردوی راهیان نور رااعلام کردند.
البته درابتدای مراسم احمدی معاون توسعه آموزش وپرورش نجف آباد ضمن ارائه گزارش مختصر ازخدمات نجفیان به عنوان یک مدیرجهادی تشکروقدردانی کردند.وی به بعضی ازخدمات اینگونه اشاره کردند:
۱)کسب رتبه اول امورتربیتی در۳سال گذشته8.3.93-150-3
۲)کسب رتبه سوم آموزش استان درمتوسطه ی نظری
۳)کسب رتبه اول مقاوم سازی مدارس
۴)کسب صدهاعنوان استانی وکشوری مسابقات علمی-فرهنگی والمپیاد
۵)نهادینه سازی جشن سالانه ستارگان (تقدیرازدانش آموزان نمونه)
۶)کسب رتبه های زیر۱۰۰و۱۰۰۰کنکوردرچندسال گذشته
۷)ایجاد مدارس تیزهوشان وگسترش موسسات ومدارس غیردولتی
۸)بنای آموزشگاه های جدید واستخربزرگ ولایت وسالن های متعدد ورزشی و…
و….
بعدازایشان آقای پناهی معاون اداره ی کل ایشان را(نجفیان)جوانی تلاشگرورزمنده وباروابط عمومی بالاووقت گذارمعرفی نمود وازایشان تشکرنمودوبعدازآن به معرفی( ابراهیم مدیر جدید)ووی را فردی باتجربه ورزمنده معرفی کرد درپایان مهدی ابراهیم به عنوان مدیرجدید معرفی شدند
ایشان ضمن تشکراززحمات کشیده شده اعلام نمودندکه بنده ۴سال است بازنشسته شده ام ولی به اصراردوستان مسئولیت راپذیرفته ام.
دراین مراسم ازطرف مدیرکل یک جلدکلام الله مجیدویک ربع سکه به نجفیان تقدیم شدکه ایشان درهمان جلسه آنرا جهت هزینه دانش آموزان بی بضاعت تقدیم مسئولان انجمن اولیاومربیان نمودند.