راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد+تصاویر
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد+تصاویر
ایمنا: راهپیمائی یوم الله ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور مردم در نجف آباد برگزار شد.

راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد+تصاویر

ایمنا: راهپیمائی یوم الله ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور مردم در نجف آباد برگزار شد.

تصاویر این راهپیمایی که در میدان امام خمینی (باغملی) نجف آباد برگزار شد را می توانید از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی عکاس ایمنا مشاهده کنید.

 

راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی 13 آبان 1402 در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد. عکس از رضا قلیچ خانی

راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ در نجف آباد+تصاویر