روز ملی هوای پاک در باغ ملی+تصاویر
روز ملی هوای پاک در باغ ملی+تصاویر

تعدادی از دانش آموزان روز ۲۹ دی ماه، روز هوای پاک را در باغ ملی گرامی داشتند. تصاویر را رضا قلیچ خانی برای ایمنا کار کرده است.  

تعدادی از دانش آموزان روز ۲۹ دی ماه، روز هوای پاک را در باغ ملی گرامی داشتند. تصاویر را رضا قلیچ خانی برای ایمنا کار کرده است.