صدور ۲۴۰۰ حواله الکترونیک کود در نجف آباد
صدور ۲۴۰۰ حواله الکترونیک کود در نجف آباد
جهاد کشاورزی نجف آباد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از 2400 مورد حواله الکترونیک توزیع کودهای شیمیایی یارانه دار در سامانه کنترل و پایش مواد کودی، برای متقاضیان شهرستان نجف آباد صادر شده است.

صدور ۲۴۰۰ حواله الکترونیک کود در نجف آباد

جهاد کشاورزی نجف آباد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۲۴۰۰ مورد حواله الکترونیک توزیع کودهای شیمیایی یارانه دار در سامانه کنترل و پایش مواد کودی، برای متقاضیان شهرستان نجف آباد صادر شده است.

این حواله ها شامل ۱۴۵ تن کود ازته، ۵۳ تن فسفاته و ۱۶ تن پتاسه بوده است.

کشاورزی

کشاورزی

صدور ۲۴۰۰ حواله الکترونیک کود در نجف آباد