فروش آثار هنرمند نجف آباد برای مقابله با کرونا+تصاویر
فروش آثار هنرمند نجف آباد برای مقابله با کرونا+تصاویر
اسماعیل قائدی نقاش نجف آبادی، درآمد حاصل از فروش چند تابلوی نقاشی از آثار خود را به تامین بخشی از  اقلام مورد نیاز بیماران کرونایی بستری در نجف آباد اختصاص داد.

فروش آثار هنرمند نجف آباد برای مقابله با کرونا+تصاویر

اسماعیل قائدی نقاش نجف آبادی، درآمد حاصل از فروش چند تابلوی نقاشی از آثار خود را به تامین بخشی از  اقلام مورد نیاز بیماران کرونایی بستری در نجف آباد اختصاص داد.

فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا

فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا

فروش آثار هنرمند نجف آباد برای مقابله با کرونا+تصاویر

 

فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا
فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا
فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا
فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا
فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا
فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا