آیت الله سید علی غیوری در سفر مقام معظم رهبری به شهرستان نجف آباد ۱۳۸۰

آیت الله سید علی غیوری در سفر مقام معظم رهبری به شهرستان نجف آباد 1380

آیت الله سید علی غیوری در سفر مقام معظم رهبری به شهرستان نجف آباد ۱۳۸۰