هزینه ۲۰ میلیاردی برای بی فرهنگی در نجف آباد
هزینه ۲۰ میلیاردی برای بی فرهنگی در نجف آباد
طبق آمار و اطلاعاتی که در تابلوهای فرهنگ شهروندی سطح شهر دیده می شود، در کل شهر نجف آباد که شامل پنج منطقه می شود، سالیانه 68 هزار تن پسماند خانگی جمع آوری می شود که از این میزان نزدیک به یک سوم، معادل 22 هزار تن، خارج از نوبت هستند.

هزینه ۲۰ میلیاردی برای بی فرهنگی در نجف آباد

طبق آمار و اطلاعاتی که در تابلوهای فرهنگ شهروندی سطح شهر دیده می شود، در کل شهر نجف آباد که شامل پنج منطقه می شود، سالیانه ۶۸ هزار تن پسماند خانگی جمع آوری می شود که از این میزان نزدیک به یک سوم، معادل ۲۲ هزار تن، خارج از نوبت هستند.

به این معنی که بخشی از مردم نجف آباد که متاسفانه تعدادشان هم کم نیست، در کمال بی فرهنگی، زباله شان را خارج از برنامه زمانبندی اعلام شده شهرداری، بیرون می گذارند و سالیانه بیست میلیارد تومان هزینه اضافه به بیت المال تحمیل می کنند.

به نظر می رسد الآن دیگر وقتشه که دستگاه های متولی، تعارفات معمول و شعارهای فرهنگی بی فایده را کنار بگذارند و با ابزارهایی بازدارنده به میدان بیایند و جلوی این اتلاف گسترده بیت المال را بگیرند.

طبق گزارش ارائه شده، هر سال بیش از ۲۶۰ تن پسماند بازیافتی هم از جلوی منازل جمع آوری می شود.

هزینه 20 میلیاردی برای بی فرهنگی در نجف آباد

هزینه ۲۰ میلیاردی برای بی فرهنگی در نجف آباد

هزینه ۲۰ میلیاردی برای بی فرهنگی در نجف آباد