واکسیناسیون ۴۵هزار دام در نجف آباد
واکسیناسیون ۴۵هزار دام در نجف آباد
روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد اظهار نمود: با اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی در این شهرستان، بیش از 45 هزار راس دام سبک و سنگین توسط بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی علیه این بیماری واکسینه شده اند.

واکسیناسیون ۴۵هزار دام در نجف آباد

روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد اظهار نمود: با اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی در این شهرستان، بیش از ۴۵ هزار راس دام سبک و سنگین توسط بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی علیه این بیماری واکسینه شده اند.

 فضل الله صالحی گفت: با اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی در این شهرستان، بیش از ۲۵ هزار راس دام سبک و سنگین توسط بخش دولتی به صورت رایگان تحت پوشش واکسیناسیون تب برفکی قرار گرفتند و همچنین با اجرای این طرح تعداد ۲۰ هزار راس دام سنگین توسط بخش خصوصی تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفت.

دکتر صالحی اظهار نمود: بیماری دامی تب برفکی به راحتی و خیلی سریع از طریق هوا، آب، نهاده‌های دامی، علوفه و خوراک و انسان قابل انتشار به سایر دام‌هاست.

رئیس شبکه دامزشکی شهرستان نجف آباد در پایان خاطر نشان کرد: بیماری برفکی، بیماری ویروسی مختص دام است که با ایجاد زخم هایی در محوطه دهانی، انتهای اندامهای حرکتی و برخی موارد پستان در گله های دامی نمایان می شود. این بیماری بسیار عفونی و به شدت واگیردار می باشد که به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فرآورده های دامی محسوب می شود.

تب برفکی

تب برفکی

واکسیناسیون ۴۵هزار دام در نجف آباد