نظر مردم- «علیرضا» نوشته: دکتر … در بیمارستان شهید محمد منتظری وقتی مریضی به ایشان مراجعه می کنند، در نسخه اش شماره تلفن یک شرکت از اصفهان را نوشته و می گوید حتما تماس بگیرید تا براتون آتل اختصاصی TLSO بسازد. می گوید اتل باید با اندازه هیکل شما متناسب باشد ولی این در حالی […]

نظر مردم- «علیرضا» نوشته: دکتر … در بیمارستان شهید محمد منتظری وقتی مریضی به ایشان مراجعه می کنند، در نسخه اش شماره تلفن یک شرکت از اصفهان را نوشته و می گوید حتما تماس بگیرید تا براتون آتل اختصاصی TLSO بسازد. می گوید اتل باید با اندازه هیکل شما متناسب باشد ولی این در حالی است که وقتی تحقیق کردم متوجه شدم که این نوع آتل همه شان مثل هم است و در نجف اباد هم پیدا میشه.
به این شرکت هم که زنگ می زنی. ۴۰۰هزار تومان پول میگیره و برات میسازه و میاره. تازه این آتل ها به قدری ضخیم است که بیمار بعد از چند مجبور به دور انداختن آن می شود.
این موضوع را چند روز پیش با مدیران بیمارستان در میان گذاشتیم ولی با وجود پیگیری مجدد، تا لحظه تنظیم این خبر پاسخی به دست ما نرسیده است.