به گزارش پایگاه خبری جهاد کشاورزی نجف آباد، طی روزهای اخیر بیش از 15هزار متر مربع از اراضی زراعی و باغی ویلاشهر، با حکم دادستانی آزادسازی و ساخت و سازهای صورت گرفته، قلع و قمع شد.

آزادسازی ۱۵هزار متر مربع اراضی کشاورزی در ویلاشهر

به گزارش پایگاه خبری جهاد کشاورزی نجف آباد، طی روزهای اخیر بیش از ۱۵هزار متر مربع از اراضی زراعی و باغی ویلاشهر، با حکم دادستانی آزادسازی و ساخت و سازهای صورت گرفته، قلع و قمع شد.

طی این روز پانزده مورد حکم قلع و قمع با همکاری و هماهنگی دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان انجام گرفت.

طبق ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱)‌ ماده (۱) ‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

قلع و قمع آزادسازی ۱۵هزار متر مربع اراضی کشاورزی در ویلاشهر آزادسازی ۱۵هزار متر مربع اراضی کشاورزی در ویلاشهر                  300x169

قلع و قمع

آزادسازی ۱۵هزار متر مربع اراضی کشاورزی در ویلاشهر