خبرگزاری صدا و سیما: با کمک خیران زمینه آزادی جوانی با 11 سال تحمل حبس در زندان با محکومیت قتل فراهم شد.

آزادی جوان علویجه ای پس از ۱۱سال

خبرگزاری صدا و سیما: با کمک خیران زمینه آزادی جوانی با ۱۱ سال تحمل حبس در زندان با محکومیت قتل فراهم شد.

احمد کریمی علوی مسوول برگزاری جشن گلریزان شهر علویجه در جمع ۳۰ خیر این شهر گفت:  در این جشن نزدیک به ۵۵میلیون تومان جمع آوری شد.

در حال حاضر ۲۷ نفر از شهروندان مهردشتی در زندان های استان اصفهان منتظر کمک خیران برای آزادی هستند.

زندان آزادی جوان علویجه ای پس از ۱۱سال آزادی جوان علویجه ای پس از ۱۱سال            300x200

زندان

آزادی جوان علویجه ای پس از ۱۱سال