میزان: ریس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان  از آزادی زندانی با وساطت شعبه ۳ شورای حل اختلاف نجف آباد در استان اصفهان خبر داد.

آزادی زندانی با وساطت شورای حل اختلاف نجف آباد

میزان: ریس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان  از آزادی زندانی با وساطت شعبه ۳ شورای حل اختلاف نجف آباد در استان اصفهان خبر داد.

سید محمد موسویان گفت: طی دو شکایت با موضوع مطالبه خسارت وارده به خودرو و دیه، با دعوت از خواهان و خوانده جهت صلح و سازش، طرفین پرونده در همان جلسه با همدیگر به توافق رسیدند و ضمن مختومه شدن پرونده ها، زمینه آزادی یک زندانی نیز فراهم شد.

صلح و سازش در شورای حل اختلاف آزادی زندانی با وساطت شورای حل اختلاف نجف آباد آزادی زندانی با وساطت شورای حل اختلاف نجف آباد                    300x200

صلح و سازش در شورای حل اختلاف

آزادی زندانی با وساطت شورای حل اختلاف نجف آباد