آقای مسئول این قدر وعده ندید
آقای مسئول این قدر وعده ندید

به دنبال واکنش یکی از مسئولان به انتقادات مطرح شده به عملکرد او، «علی» در پیامی برای ما نوشته:جناب اقای …. اینقدر وعده و وعید ندهید منتقدجنابعالی قشرکارگران کاشی نیلو، کاشی اصفهان با هجده ماه معوقه حقوق هستند. یا کارگران پلی اکریل، فولاد و ذوب اهن و…… شما سیر هستیدو خبرازگرسنه ندارید وسواره خبراز پیاده ندارد درطول خدمتتان چقدربرای بیکاری این کارخانه ها […]

به دنبال واکنش یکی از مسئولان به انتقادات مطرح شده به عملکرد او، «علی» در پیامی برای ما نوشته:جناب اقای …. اینقدر وعده و وعید ندهید منتقدجنابعالی قشرکارگران کاشی نیلو، کاشی اصفهان با هجده ماه معوقه حقوق هستند. یا کارگران پلی اکریل، فولاد و ذوب اهن و……

شما سیر هستیدو خبرازگرسنه ندارید وسواره خبراز پیاده ندارد

درطول خدمتتان چقدربرای بیکاری این کارخانه ها دست واستین بالا زدید؟

میدانم این پیام گذاشته نمیشود ولی دوهزارکارگر کاشی نیلوواصفهان کدامیک ازاین
مسئولین یک قدم برای انها برداشت؟!
واقعا جای تاسف وافسوس است که جنابعالی دم ازمنتقدوانتقادگر می زنید!

این قشرمظلوم  منتقد نظام وارزشهای ان نیستند.چرا با کسانی که سرمایه های این دوشرکت رابه یغما بردند، برخورد نمی شود؟ چراتعامل میکنید؟ماایرانی نیستیم ؟!عملکردمسئولین درشب عید که باعث خانه نشین شدن دوهزارکارگرشدند چه بود
بی انصافی این است که صورت مسئله راپاک می کنید وهمه کارگران رابه بیمه بیکاری میفرستید؟!