در سال 96 نجف‌آباد 76 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 23 روز هوای ناسالم برای عموم افراد داشته. این شهر بعد از اصفهان، متنوع ترین صنایع استان را در خود جای داده و پنج شنبه هفته گذشته نجف آباد آلوده ترین شهر استان بود.

آلودگی هوای نجف آباد در یک سوم سال

در سال ۹۶ نجف‌آباد ۷۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲۳ روز هوای ناسالم برای عموم افراد داشته. این شهر بعد از اصفهان، متنوع ترین صنایع استان را در خود جای داده و پنج شنبه هفته گذشته نجف آباد آلوده ترین شهر استان بود.

فارس: رییس محیط زیست شهرستان گفت: روز پنج شنبه ۲۲آذر۹۷، صنایع برای کمک به کاهش آلودگی هوا تولیدشان را کاهش دادند. نجف آباد را باید سومین شهر صنعتی استان دانست.

محمد محمدی در جلسه بسیج مهندسین نجف آباد بیان داشت: متأسفانه به محیط زیست بها داده نمی‌شود، باید برای حفاظت از محیط زیست از خودمان شروع کنیم و در کاهش مصرف انرژی تلاش بیشتری داشته باشیم.

نجف آباد نیوز: تحمل این میزان از آلودگی توسط نجف آبادی ها در شرایطی صورت می گیرد که این شهر یکی از کمترین سرانه های عوارض آلودگی استان را دریافت می کند.

آلودگی هوا در نجف آباد آلودگی هوای نجف آباد در یک سوم سال آلودگی هوای نجف آباد در یک سوم سال                   300x225

آلودگی هوا در نجف آباد

آلودگی هوای نجف آباد در یک سوم سال