در روزها و هفته های اخیر، نقاط مختلف شهرستان شاهد تلاش های مردمی برای تهیه و آماده سازی مواد ضدعفونی بوده است. یکی از این نقاط، مجموعه فرهنگی تفریحی سردار شهید احمد کاظمی است که در آن با محوریت موکب نجف، کارها دنبال می شود.

آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر

در روزها و هفته های اخیر، نقاط مختلف شهرستان شاهد تلاش های مردمی برای تهیه و آماده سازی مواد ضدعفونی بوده است. یکی از این نقاط، مجموعه فرهنگی تفریحی سردار شهید احمد کاظمی است که در آن با محوریت موکب نجف، کارها دنبال می شود.

تصاویر رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا، گوشه ای از این تلاش ها را به تصویر کشیده است.

آماده سازی مواد ضد عفونی آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر 1629847 300x200

آماده سازی مواد ضد عفونی

 

آماده سازی مواد ضد عفونی آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر 1629858
آماده سازی مواد ضد عفونی
آماده سازی مواد ضد عفونی آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر 1629856
آماده سازی مواد ضد عفونی
آماده سازی مواد ضد عفونی آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر 1629854
آماده سازی مواد ضد عفونی
آماده سازی مواد ضد عفونی آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر 1629853
آماده سازی مواد ضد عفونی
آماده سازی مواد ضد عفونی آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر 1629852
آماده سازی مواد ضد عفونی
آماده سازی مواد ضد عفونی آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر 1629850
آماده سازی مواد ضد عفونی
آماده سازی مواد ضد عفونی آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر 1629849
آماده سازی مواد ضد عفونی
آماده سازی مواد ضد عفونی آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر 1629848
آماده سازی مواد ضد عفونی
آماده سازی مواد ضد عفونی آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر 1629847
آماده سازی مواد ضد عفونی
آماده سازی مواد ضد عفونی آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر 1629846
آماده سازی مواد ضد عفونی

آماده سازی مواد ضدعفونی در نجف آباد+تصاویر