پايگاه خبري توانير: با هزينه پانصد میلیون تومانی، نبشي هاي 100 دكل خطوط انتقال400 و230 كيلوولت موجود در انبار نجف آباد دسته بندي و كد بندي گرديد.

آماده سازی ۶۰میلیارد تجهیزات صنعت برق در نجف آباد

پایگاه خبری توانیر: با هزینه پانصد میلیون تومانی، نبشی های ۱۰۰ دکل خطوط انتقال۴۰۰ و۲۳۰ کیلوولت موجود در انبار نجف آباد دسته بندی و کد بندی گردید.
جلال رحیمی معاون مالی و پشتیبانی  انبارهای شرکت برق استان اصفهان گفت: طی دو قرارداد با دو شرکت پیمانکار، ۱۱هزار کد نبشی دکل های مختلف خطوط انتقال به وزن ۲هزار تن و ارزش تقریبی ۶۰میلیارد تومان، دسته بندی و آماده استفاده گردید.

رحیمی با اشاره به باقی ماندن حدود ۳۰۰ تن نبشی مشابه در انبار این شرکت و برنامه ریزی برای آماده سازی آن ها در آینده افزود: در دسته بندی صورت گرفته، تعداد ۲۷ برج دومداره۴۰۰ کیلوولت، ۱۸ برج تک مداره۴۰۰ کیلوولت، ۲۷ برج دو مداره ۲۳۰ کیلوولت و ۲۷ برج تک مداره ۲۳۰ کیلوولت آماده سازی شده است.

انبار شرکت برق نجف آباد آماده سازی ۶۰میلیارد تجهیزات صنعت برق در نجف آباد آماده سازی ۶۰میلیارد تجهیزات صنعت برق در نجف آباد                  300x225

انبار شرکت برق نجف آباد

آماده سازی ۶۰میلیارد تجهیزات صنعت برق در نجف آباد