چند نفر از نیروهای واحد تخریب لشکر 8 نجف اشرف، به دیگر نیروها مباحث تخریب را آموزش می دهند. به نظر می رسد، تصاویر در جزایر مجنون ثبت شده و مربوط به اوایل سال 63باشد.

آموزش تخریب برای نیروهای لشکر ۸ نجف اشرف+فیلم

چند نفر از نیروهای واحد تخریب لشکر ۸ نجف اشرف، به دیگر نیروها مباحث تخریب را آموزش می دهند. به نظر می رسد، تصاویر در جزایر مجنون ثبت شده و مربوط به اوایل سال ۶۳باشد.

شهید غلامرضا صالحی آموزش تخریب برای نیروهای لشکر ۸ نجف اشرف+فیلم آموزش تخریب برای نیروهای لشکر ۸ نجف اشرف+فیلم                  71 300x208

 

آموزش تخریب برای نیروهای لشکر ۸ نجف اشرف+فیلم