کارکنان و دانش آموزان سال ششم دبستان منوچهری نجف آباد در سال تحصیلی ۱۳۳۲-۱۳۳۳
کارکنان (ردیف پایین): ۱- احمد صادقی ۲- امام جمعه ۳- کشفی ۴- یداله خلیلی ۵- سید جواد کافی ۶- دکتر سید محمد علی ابوترابی ۷- هاشمیان ۸- صابر زاده ۹- محمود انصاری ۱۰- حاج آقا رضا فاضل.

کارکنان و دانش آموزان سال ششم دبستان منوچهری نجف آباد در سال تحصیلی 1332-1333 کارکنان (ردیف پایین): 1- احمد صادقی 2- امام جمعه 3- کشفی 4- یداله خلیلی 5- سید جواد کافی 6- دکتر سید محمد علی ابوترابی 7- هاشمیان 8- صابر زاده 9- محمود انصاری 10- حاج آقا رضا فاضل.

کارکنان و دانش آموزان سال ششم دبستان منوچهری نجف آباد در سال تحصیلی ۱۳۳۲-۱۳۳۳
کارکنان (ردیف پایین): ۱- احمد صادقی ۲- امام جمعه ۳- کشفی ۴- یداله خلیلی ۵- سید جواد کافی ۶- دکتر سید محمد علی ابوترابی ۷- هاشمیان ۸- صابر زاده ۹- محمود انصاری ۱۰- حاج آقا رضا فاضل.