جمعی از دانش آموزان سال سوم دبیرستان دهقان نجف آباد به همراه دبیران و مربیان در سال ۱۳۱۶ شمسی:
کارکنان از سمت راست:
۱-صادق علوی ۲-حاج شیخ احمد آسفی۳-نظام الاسلام قاهری ۴-علی بقایی ۵- میرزا آقا نوریان ۶- ناشناس ۷- علامه تدین.
دانش آموزان ردیف پایین از سمت راست:
۱-حسین ایزدی(سرهنگ)۲-اسداله حری(دکتر)۳-اسماعیل یزدانی(سرهنگ دکتر)۴-دری ۵- عطا یزدانی(دکتر) ۶-…رفیعی ۷- حشمت اله یزدانی (دکتر)
ردیف بالا از سمت راست:۱- ناشناس ۲- خلیل تدین ۳-ناشناس ۴- احمد صادقی

جمعی از دانش آموزان سال سوم دبیرستان دهقان نجف آباد به همراه دبیران و مربیان در سال 1316 شمسی: کارکنان از سمت راست: 1-صادق علوی 2-حاج شیخ احمد آسفی3-نظام الاسلام قاهری 4-علی بقایی 5- میرزا آقا نوریان 6- ناشناس 7- علامه تدین. دانش آموزان ردیف پایین از سمت راست: 1-حسین ایزدی(سرهنگ)2-اسداله حری(دکتر)3-اسماعیل یزدانی(سرهنگ دکتر)4-دری 5- عطا یزدانی(دکتر) 6-...رفیعی 7- حشمت اله یزدانی (دکتر) ردیف بالا از سمت راست:1- ناشناس 2- خلیل تدین 3-ناشناس 4- احمد صادقی

جمعی از دانش آموزان سال سوم دبیرستان دهقان نجف آباد به همراه دبیران و مربیان در سال ۱۳۱۶ شمسی:
کارکنان از سمت راست:
۱-صادق علوی ۲-حاج شیخ احمد آسفی۳-نظام الاسلام قاهری ۴-علی بقایی ۵- میرزا آقا نوریان ۶- ناشناس ۷- علامه تدین.
دانش آموزان ردیف پایین از سمت راست:
۱-حسین ایزدی(سرهنگ)۲-اسداله حری(دکتر)۳-اسماعیل یزدانی(سرهنگ دکتر)۴-دری ۵- عطا یزدانی(دکتر) ۶-…رفیعی ۷- حشمت اله یزدانی (دکتر)
ردیف بالا از سمت راست:۱- ناشناس ۲- خلیل تدین ۳-ناشناس ۴- احمد صادقی