جمعی از دانش آموزان دبیرستان دهقان نجف آباد به همراه مربیان خود در سال ۱۳۱۹ شمسی.

جمعی از دانش آموزان دبیرستان دهقان نجف آباد به همراه مربیان خود در سال 1319 شمسی.

جمعی از دانش آموزان دبیرستان دهقان نجف آباد به همراه مربیان خود در سال ۱۳۱۹ شمسی.